1 278 nemovitostí, 275 makléřů, 43 kanceláří, 35 developerských projektů.

Právní ustanovení/informace a ochrana dat

Právní ustanovení/informace a ochrana dat


Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ALL DONE s.r.o., IČ: 277 82 000, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 209807 (dále jen „Správce“) jakožto správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) shromažďuje, uchovává a využívá (jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v poskytování realitních služeb a souvisejícího poradenství včetně pořádání odborných seminářů a vzdělávacích akcí.

Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů. Zpracování se týká všech osobních údajů, které Správci jakoukoli formou sdělíte (dále také jen „Údaje“). Poskytnutí konkrétní služby či uzavření jakéhokoli smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem či některým členem ze sítě realitních kanceláří CENTURY21 není v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení podmíněno udělením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během Vašeho používání webových stránek www.century21.cz, (ii) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů během trvání smluvního vztahu, (iv) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce, (v) plnění právních povinností Správce, (vi) marketingové účely a zasílání obchodních sdělení.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

  • Identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, rodinný stav): po účely plnění smlouvy, plnění právních povinností, marketingové účely a zasílání obchodních sdělení, ochrana oprávněného zájmu správců, vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů;
  • Kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště, sídlo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo): pro účely plnění smlouvy, plnění právních povinností, marketingové účely a zasílání obchodních sdělení, ochrana oprávněného zájmu správců, vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů;
  • jakékoli další Údaje: plnění smlouvy, plnění právních povinností, marketingové účely, zasílání obchodních sdělení.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány pro tyto účely:

  • plnění smlouvy včetně její sjednání;
  • vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o spolupráci se Správcem;
  • plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
  • ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce, například identifikace osob v prostorách recepce Správce, případně zpracovatelů níže uvedených, identifikace osob ve smyslu zákona č 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti);
  • marketingové účely (nabízení obchodu a služeb, poskytování cílených nabídek a služeb poskytovaných členy skupiny CENTURY21 a jejich zkvalitnění, marketingové zpracování, analýzy) včetně zasílání obchodních sdělení (zasílání obchodních sdělení či newsletterů, nabízení služeb prostřednictvím e-mailu).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

A. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte Správci souhlas se zpracováním Údajů pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a máte právo jej kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně, resp. zasláním e-mailu na adresu Správce centrala@century21.cz nebo dopisu na kontaktní adresu Správce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi Vámi a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy s Vámi uzavřené.

B. ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

Zpracování Údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 Nařízení zákonné (a není třeba udělení Vašeho souhlasu s takovým zpracováním) v případech, kdy jsou Vaše osobní údaje Správcem zpracovávány pro účely plnění smlouvy včetně jejího sjednání nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy na Vaši žádost, je-li zpracování nezbytné pro plnění právních povinností Správce nebo jsou-li údaje Správcem zpracovávány pro účely oprávněných zájmu Správce.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše Údaje zpracovává Správce, Údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé viz. odkaz.

Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých výše uvedených osobních údajů. Zpracování Údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Společnou správu a zpracování osobních údajů v rámci skupiny CENTURY21 upravují smlouvy mezi Správcem a jednotlivými členy skupiny CENTURY21.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu s jejich zpracováním nebo do odvolání souhlasu či, v případě, že se stanete naším klientem, po dobu využívání produktů a služeb Správce (po dobu trvání smluvního vztahu) a následujících 10 let od zániku smluvního vztahu.. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost na zpracování osobních údajů, právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a právo obrátit se s podnětem či stížnost na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup;

právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: máte právo požadovat opravu nepřesných či doplnění neúplných Údajů.

Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Správce Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymaže, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Správce osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Správce osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu, předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě že výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a povinnosti jiných osob, Správce nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmu Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, na základě Vaší námitky ukončí zpracování Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli bezplatně vznést námitky proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s daným přímým marketingem, ať již jde o počáteční, nebo další zpracování. Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní pro tyto účely dále zpracovávány.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální webové stránky: www.uoou.cz.

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu centrala@century21.cz, na telefonním čísle +420 272 651 480 nebo v místě sídla Správce.

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete rovněž obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: www.uoou.cz.

Každá kancelář je nezávisle vlastněna a řízena.
© 2015-2018 CENTURY 21. Všechna práva vyhrazena.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací